گالری تصاویر مجتمع

تصاویر بازدید مسئولین محترم شهر از مجتمع ایران زمین